10 mesures urgents per canviar de rumb

CiU-ViA | Per a CiU-ViA és prioritari un canvi de govern al municipi. Tot i això, volem assegurar la bona gestió del dia a dia municipal per garantir el servei a la ciutadania i una administració responsable dels diners públics.

Davant les demandes de col·laboració en l’aprovació dels pressupostos, estem disposats a negociar sempre que es tinguin en compte 10 mesures que suposaran un canvi radical en el funciomanent de l’Ajuntament. Són les següents.

 1. Lot d’actuacions per ingressar més diners sense castigar els ciutadans

  1. Reclamació de les quotes urbanístiques de la Rambla del Garraf i el sector Parellades

  2. Reducció de l’IBI en els paràmetres que ho permeti la normativa, a partir d’aplicar una política de millora en la eficiència de la despesa municipal.

 2. Compromís per a la gestió sostenible del personal

  1. Manteniment de la plantilla

  2. Reducció de l’externalització: volem mantenir tots els treballadors, però han d’assumir el 100% de l’activitat excepte els aspectes tècnicament justificadament inassumibles

  3. Consens de tots els grups polítics en les decisions de contractació de serveis externs que no pugui assumir la plantilla

 3. Transparència en la gestió de l’endeutament i dels fracassos econòmics

  1. Previsió real en l’evolució de l’endeutament, a mig i llarg termini.

  2. Transparència en la liquidació de Garraf Promocions Municipals

 4. Supressió de les despeses supèrflues

  1. Supressió del cap de gabinet d’alcaldia

  2. Supressió del càrrec de confiança dels partits polítics que encara el mantenen

  3. Reducció en les aportacions a partits polítics

  4. Reducció del servei de mediació: només treballarà en aquells casos en què els serveis socials diguin que sigui indispensable. Encarar aquest servei en la mediació en temes d’habitatge.

  5. Revisió de la participació en consorcis externs a l’ajuntament

  6. Supressió de Ràdio Ribes i dedicació del personal a altres tasques.

  7. Reducció i unificació de les partides de publicitat

  8. Reducció de les partides de festa major que no s’hagin reduït

  9. Valoració del manteniment de l’oferta formativa que es feia amb subvencions externes i ara s’ha de pagar amb fons municipals

  10. Revisió de les partides de Llars d’infants a partir de dades reals.

 5. Iniciatives per atendre problemes socials derivats de la crisi

  1. Increment de l’ajut a les entitats del tercer sector amb incidència local

  2. Dedicació de l’import de la   reducció del Servei de Mediació  a pal·liar els processos de desnomament amb lloguers amb finalitat social

 6. Lot d’intervencions immediates a la via pública

  1. Mesures de millora de la mobilitat amb introducció d’unidireccionalitat en carrers com Eduard Maristany, Pep Ventura i altres.

  2. Millora de l’enquitranat en zones com el carrer d’Olivella i d’altres que el tenen en mal estat

  3. Vianalització entre Vallpineda i la Creu per facilitar l’accés a peu dels ciutadans a Sitges.

 7. Local i Teatre de les Roquetes: previsions de millores a mitjà termini i transparència sobre l’estat actual. Pal·liar el dèficit amb envelats a l’hivern, amb el suport de les entitats

 8. Casa de la Vila: inici de l’arranjament

 9. Inversions: participació de tots els grups en les decisions

 10. Urbanitzacions: previsió pressupostària dels processos de recepció.