Més control sobre els gossos

La Policia Local de Sant Pere de Ribes iniciarà a mitjans d’aquest mes de febrer una campanya específica i intensiva de control de tinença de gossos i de la seva presència a l’espai públic que es durà a terme durant un mes i mig aproximadament, segons informa l’Ajuntament. Es posarà especial èmfasi a detectar conductes inapropiades i incíviques dels seus propietaris, com no recollir els excrements dels animals al carrer o no tenir la documentació en regla.

Segons recorden fonts municipals, l’ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics especifica molt clarament que “els posseïdors de gossos i de gats han d’adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils, zones enjardinades i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants” i que els propietaris dels animals “són responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic, de paper o recollidor especialment indicat a l’efecte, i dipositar-los als contenidors d’escombraries, no a les papereres”. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma en concret, la policia local podrà sancionar al propietari o a la persona que condueixi l’animal amb una multa de fins a 300 euros.

Tot i que la inspecció i denúncia d’aquelles comportaments contraris a la reglamentació vigent es fa de forma constant al llarg de l’any, durant la campanya que ara es posarà en marxa s’intensificarà el control amb patrulles d’agents de la policia local que també podran anar de paisà i que, preferentment, inspeccionaran aquelles zones més freqüentades a l’hora de passejar els gossos. Principalment, es vetllarà pel compliment de les obligacions de recollida d’excrements dels animals, el fet que vagin lligats i amb morrió quan sigui obligat, i es verificarà també la correcta identificació i registre al cens municipal. Pel que fa als gossos de races potencialment perilloses, es durant a terme també les comprovacions escaients.

Si bé és sabut que no recollir i deixar els excrements dels gossos al carrer és una actitud considerada poc respectuosa, incívica, que ocasiona molèsties a la resta de persones usuàries de la via pública i fins i tot és poc higiènic i insalubre, malauradament encara hi ha persones que ho segueixen fent tot incomplint la normativa. En aquests casos l’administració té la potestat d’aplicar la reglamentació municipal que, mitjançat la respectiva ordenança, preveu sancions de fins a 300 euros per als que incompleixin algun aspecte, tot podent arribar als 450 euros en cas d’infraccions molt greus. Pel que fa a les infraccions derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos la normativa és més punitiva, podent-se arribar a sancions de fins a 30.000 euros en funció de la gravetat de l’acció o omissió de l’amo de l’animal.

Per això cal recordar que els animals domèstics han d’estar registrats al cens municipal i han de disposar de cartilla de vacunació. A les vies públiques els gossos ham d’anar proveïts de corretja o cadena i collar, amb la seva identificació censal. A més, els gossos considerats potencialment perillosos han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil, han d’anar lligats i amb morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys. L’incompliment d’aquestes mesures comportarà sancions econòmiques que poden arribar a convertir-se en imports força elevats (depenent del nombre d’infraccions comeses i el grau d’aquestes). L’ordenança esmentada es pot consultar íntegrament a l’apartat d’Ordenances i reglaments del canal “El teu ajuntament” del web municipal (www.santperederibes.cat) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana del municipi.

L’ajuntament, però, confia en la responsabilitat de les persones propietàries d’animals domèstics i així no haver d’incoar molts expedients sancionadors, conscients de la situació econòmica que pateixen moltes famílies del municipi. És per això que es recorda novament l’obligació d’inscriure en el cens municipal d’animals de companyia municipal, els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament, i la persona propietària o posseïdora té un termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data de la seva adquisició. Prèviament a la inscripció al registre municipal, és preceptiva la identificació electrònica de l’animal amb la implantació d’un microxip homologat.

Gos perillós. Foto: Xanti Fakir (CC BY 2.0)