El PP aconsegueix una rebaixa en la pujada de l’IBI

Partit Popular | Sant Pere de Ribes

El Partit Popular de Sant Pere de Ribes va aconseguir ahir mitjançant una proposta d’última hora, una important rebaixa en la pujada de l’IBI del 5% proposada pel Govern de PSC-IC.

El Portaveu popular Javier Rodríguez, en la seva intervenció, va fer la proposta de que la pujada de l’IBI es limités a l’IPC actual que es del 3’5%, a mes el Partit Popular va posar com a condició indispensable per aprovar les Ordenances Fiscals, que existeixi al pressupost municipal pel 2013 una partida de almenys 100.000€, per ajudar als ciutadans del municipi que tinguin dificultats econòmiques per assumir l’augment de l’IBI.

EL Partit Popular de Sant Pere de Ribes considera que, 2 anys sense Ordenances Fiscals, no es assumible en els moments de crisis i davant les constants baixades d’aportacions de la Generalitat al nostre Ajuntament, aquest s’ha de dotar dels instruments necessaris per obtenir els recursos suficients per garantir els serveis que els ciutadans requereixen i alhora ajudar a aquells sectors de la població que mes ho necessitin.

El nostre Grup no pot entendre la constant demagògia d’UM9, que sota un fals discurs social s’oposa  constantment a tot allò que pot fer avançar a l’Ajuntament i beneficiar als ciutadans. Com a mostra d’aquesta demagògia populista trobem la negativa d’UM9 al passat Ple de juliol a la modificació pressupostària que garantia els recursos pels serveis socials municipals fins a finals d’any, o la negativa a la proposta de nous preus públics de les Llars d’Infants que garantia una tarificació mes justa i que contemplava beneficis per les famílies amb menys recursos, la mostra de que allò que es proposava era positiu, es el fet que el 50% de les famílies amb nens a les llars d’infants municipals s’han acollit ja a la nova tarificació aprovada.

El Partit Popular de Sant Pere de Ribes també va votar ahir favorablement a la modificació pressupostària proposada, pel fet important i llargament demanat pel nostre grup d’amortitzar préstecs i rebaixar la deute municipal de forma important, amb aquesta aprovació el pressupost de despeses de l’Ajuntament pel 2013 es rebaixarà en mes de 700.000€.

Un cop aprovades les Ordenances Fiscals i Preus Públics pel 2013, el Grup Municipal Popular es posa a treballar en el nou Pressupost municipal sota les premisses ja conegudes de la nostra actuació municipal, contenció de la despesa, reducció del deute i priorització de les polítiques socials i de promoció econòmica a Sant Pere de Ribes.