Reflexions sobre “El Local”

Opinió
No s’entén la desaparició d’aquest espai cultural públic sense la construcció d’alternatives

La decisió municipal de traslladar el CAP a l’espai que ocupa “El Local” ha provocat cert debat públic. Des de El Cancell volem aportar algunes reflexions sobre aquesta qüestió.
En primer lloc, volem assenyalar que si bé existeix un consens generalitzat entorn de la necessitat de millorar l’atenció sanitària al poble, la simple construcció d’un nou edifici o el trasllat del CAP no suposen en cap cas un solució global (recordem la qüestió dramàtica de l’atenció de 24 h, que no queda resolta). Es tracta, simplement, d’una millora més.
Sobre l’encert d’escollir l’espai que actualment ocupa “El Local” es poden fer moltes consideracions. La primera és una simple inquietud: es tracta d’un lloc cèntric, certament, però la major part de persones grans o malaltes són traslladades al CAP amb cotxe per part del seus familiars. Té sentit un CAP sense aparcament al centre del poble? Hi ha previsions municipals d’aparcament en aquest lloc?
Més enllà d’aquesta qüestió logística, però important, hi ha el tema del caràcter simbòlic de “El Local”. És evident que destinar aquest espai a l’assistència quan fins al moment tenia un ús cultural i social, desvirtua en certa mesura el record de l’associació obrera que hi hagué. Tanmateix, una acció decidida de restauració de la memòria històrica per part de l’Ajuntament en el mateix edifici o en un lloc pròxim podria saldar aquest deute evident. Tot i que hi ha moltes sensibilitats en joc, aquesta és una qüestió que no es pot oblidar ni negligir ja que fóra d’una gran injustícia.
Al nostre entendre, el problema més greu és que se suprimeix un espai amb ús social i cultural sense oferir cap alternativa. Tal com ha denunciat alguna entitat, suprimir “El Local” i no construir un teatre o una gran sala pública atempta contra el dret de reunió de la ciutadania a banda de delmar-la culturalment. Si no existís aquest espai es podria discutir si l’Ajuntament té obligació o no de construir una infraestructura cultural pública, però havent-hi “El Local”, suprimir-lo sense habilitar una alternativa suposa, com a mínim, una pèrdua irreparable en les prestacions municipals i una mostra de deixadesa envers l’espai públic en el sentit més ampli del mot, és a dir, en el sentit d’espai simbòlic de trobada i acció comunitària.
A partir d’aquí caldrà veure l’actitud de l’equip Blanco davant de la contestació espontània que la decisió ha provocat. Si s’opta per la demagògia, contraposant la necessitat de millorar la sanitat a les aspiracions d’un espai públic, si s’opta pel silenci institucional de qui se sap amb majoria absoluta fàcilment renovable, o si s’opta per un gest d’aproximació i diàleg sincer i obert amb una societat civil, la ribetana, cada vegada més allunyada del seu alcalde.