Manifest dels centres d’educació pública de Ribes per a la reclamació de recursos imprescindibles.

Opinió
Document reivindicatiu signat per les 4 associacions de pares del poble.

I

Les escoles públiques de la comarca del Garraf i, en concret, les del nucli de Ribes han patit una trajectòria recent de dificultats consecutives per l’augment constant de població, que ha fet que les infraestructures i els recursos disponibles se saturessin en els darrers cinc anys.

La manca de planificació dels equipaments escolars necessaris tenint en compte aquest creixement de població escolar s’ha pal·liat en part per la insistència de les protestes del col·lectiu de pares.

II

Tot i que la cobertura de places a primària sembla que estarà garantida amb la creació d’una quarta escola, ens enfrontem ara mateix a dos problemes bàsics: en primer lloc, els recursos escolars específics per afrontar la situació de diversitat creixent a les aules són clarament insuficients i, en segon lloc, les previsions per a la construcció del segon institut al poble estan en via morta, tot i la saturació que ja s’ha detectat en l’institut actual.

III

Alguns dels centres del poble tenen un estat de deteriorament generalitzat o bé necessiten intervencions urgents pel que fa a alguns aspectes de la seva infraestructura, sense que les demandes que s’han fet fins ara a les diferents administracions hagin trobat la resposta desitjada.

IV

La qualitat de l’ensenyament públic al nostre país és l’única garantia de futur per cohesionar mínimament la comunitat cada cop més heterogènia en què vivim i aquesta fita només es pot aconseguir amb la priorització de les necessitats de les escoles i dels instituts públics per damunt de qualsevol altra opció.

Aquesta aposta és la que esperem molts ciutadans de Ribes dels nostres governants. Ja és hora que se’ns doni una resposta sense ambigüitats i que s’atenguin definitivament les necessitats actuals de la comunitat d’alumnes de primària i secundària i de les seves famílies que han optat per l’ensenyament públic.

V

Per tant, els sotasignants, representants del col·lectiu de pares dels respectius centres d’educació de primària i secundària,

Atès que la precarietat de recursos que us plantegem ja ha estat posada en coneixement dels responsables tant del Departament d’Educació com de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes repetidament per part de les direccions de les escoles i de les associacions de pares corresponents,

DEMANEM:

1. Que s’atenguin les necessitats actuals de recursos pedagògics que s’han mostrat clarament insuficients amb relació a:

§ més dotació de personal a l’Equip d’Atenció Psicopedagògica de la nostra zona per poder atendre correctament i sense dilacions les necessitats dels escolars que presenten dificultats d’aprenentatge, de manera que se’ls pugui fer una diagnosi del problema i un seguiment específic adequats

§ valoració periòdica i adequació consegüent de les assignacions de professorat de reforç a partir de les incorporacions de nou alumnat als centres al llarg del curs escolar, sobretot pel que fa a les aules d’acollida

§ establiment de mecanismes eficients d’atenció a les famílies de l’alumnat nouvingut de cara a garantir el coneixement del nostre sistema d’educació i les referències bàsiques per a adequar-s’hi

§ reforç de mestres per a les aules de P3, P4 i P5 que tenen unes ràtios molt altes i que presenten una diversitat creixent de la tipologia i les necessitats d’atenció de l’alumnat

2. Que cada administració asssumeixi les responsabilitats que li pertoquen en la creació dels serveis educatius necessaris i en l’adequació de les infraestructures existents, pel que fa a:

§ aprovació immediata del terreny per a la construcció del segon institut a Ribes per part de l’Ajuntament i assignació pressupostària per part de la Generalitat per a la construcció de l’edifici i posada en funcionament del centre abans de tres anys

§ adequació definitiva dels espais escolars de manera que estiguin adaptats als alumnes amb dificultats motrius, com és el cas del centre Els Costerets que no té ascensor

§ garantia de millora i manteniment de l’estat de conservació dels centres a partir de les demandes que traslladen els diferents equips directius a l’administració que correspongui en cada cas

En aquest camí hi estem implicats tant els equips directius dels centres com les associacions de pares, però tenim les mans lligades si no comptem amb el suport inequívoc dels nostres governants.

Sant Pere de Ribes, abril de 2005

Associació de pares del CEIP Els Costerets

Associació de pares del CEIP El Pi

Associació de pares del CEIP La Riera

Associació de pares de l’IES Can Puig