Regulen la zona del Racó com a parc natural

Medi natural
Un edicte de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona estableix els criteris urbanístics per a les proximitats del Carnivor.

Els voltants de la masia del Racó, on hi ha el restaurant Carnivor, estaran subjectes a la regulació pròpia del Parc Natural del Garraf segons es desprèn d’un edicte de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona publicada al DOGC. Segons la disposició, no s’hi podran implantar noves edificacions si van destinades a augmentar la capacitat d’ocupació del públic. Tot i això s’hi podran fer obres de reparació, modernització i consolidació de les construccions existents així com petites construccions dstinades a jardineria i similars. Així mateix, s’estableix la necessitat de preservar el paisatge amb marges mitjançant murs de contenció de pedra natural. Pel que fa als usos, s’admet el de restauració i d’habitatge permanent dels vigilants, propietaris i arrendataris. Finalment la disposició estableix els màxims lumínics per a l’enllumenat.